Chanel                                                            Jack

Voor hun welzijn maken uw giften onze enige steun uit 

Omdat Help Animals als vereniging voor de dierenbescherming over beperkte middelen beschikt wenst u ons nu al te helpen om de toekomst van onze beschermelingen veilig te stellen…

Om ons te steunen en opdat wij u ons driemaandelijks tijdschrift kunnen opsturen kan u naargelang uw financiële mogelijkheden lid worden van onze vereniging.  Daartoe stellen wij vijf verschillende lidgelden voor die u kan storten op onze rekening:

  ING  :   BE 71   3100  0291  8069 

  BELFIUS:    BE 57    0682   0361 353 

       Ondersteunend lid :         5,00 €

       Toegetreden lid :            15,00 €

       Sympathiserend lid :      25,00 €

       Beschermend lid :          60,00 €

Erelid (eenmalig lidgeld “Lid voor het leven”) : 250 €

Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fiscaal aftrekbaar is.

 

        

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken.

Wanneer u verschillende betalingen groepeert op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen.

Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,…).

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus mogelijk om meer giften te ontvangen.  Het moet gaan over een “wederzijds” voordeel, zowel voor u als voor ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.

Aarzel dus niet om ons verdere inlichtingen te vragen.  Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid!

De Raad van Bestuur


 

Legs et testaments
Denk aan de dieren bij het opstellen  van uw testament

 

Help Animals is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), opgericht in 1981 om de meest benadeelde dieren te helpen en het respect voor de dieren te bevorderen.

Help Animals is een liefdadigheidsinstelling erkend ais instelling van openbaar belang door de overheid. Het Ministerie van Landbouw heeft ons dierenasiel officieel er­kend (wet van 1986 op de bescherming en het welzijn van de dieren) en bovendien heeft het Ministerie van Financiën ons de opbrengst van de aftrekbaarheid van giften toegewezen.

Help Animals wordt uitsluitend gesteund door de giften van haar schenkers (giften, schenkingen, nalatenschappen) en ontvangt geen enkele subsidie van de staat.

U kan op verschillende manieren een gift doen of ons steunen: cash,  overschrijving of in natura (nuttige voorwerpen, etenswaren of toebehoren voor de dieren, ander materiaal, waardevolle voorwerpen, waardepapieren, …). Financiële giften zijn fiscaal aftrekbaar (attest en inlichtingen op aanvraag).

U kan ons eveneens steunen via een schenking, (notariële) akte, waardoor een persoon tijdens zijn leven een goed schenkt (bvb. onroerend goed) aan onze vereniging. Ons statuut van VZW met fiscale erkenning laat ons toe slechts een beperkt percentage schenlingsrechten te betalen (inlichtingen bij uw notaris).

Maar u kan ook – en vooral – de dieren steunen door een erfe­nis na te laten, kosteloos, via testament. Help Animals kan verschillende soorten nalatenschappen ontvangen: universe­le nalatenschap, particuliere nalatenschap (van een wel­bepaald goed), of deel van de nalatenschap, …

Dankzij de fiscale erkenning betaalt Help Animals slechts een klein bedrag successierechten (elke regio bepaalt voortaan zelf het percentage, bijvoorbeeld in de regio Brussel bedraagt het percentage successierechten voor Help Animals slechts 7 %, wat buitengewoon gunstig is).

Aangezien elke situatie specifiek (en complex) is zal uw notaris steeds uw beste raadgever zijn om u zo goed mogelijk, in alle neutraliteit en objectiviteit, te informeren over de diverse mogelijkheden, in functie van uw persoonlijke en gezinssituatie (bestaan van reservataire erfgenamen? beschikbaar gedeelte en reservatair deel? …). Uw notaris kan u eveneens informatie geven over de regels inzake vorm die moeten worden nageleefd (eigenhandig geschreven testa­ment neergelegd bij uw notaris die het laat registreren, of authentiek testament onder de vorm van notariële akte).

De notaris zal u ook raad geven met betrekking tot de mogelijkheid, in bepaalde gevallen, om een uitvoerder van uw testament aan te duiden, of nog, om een medisch attest bij uw testament te voegen, om de goede uitvoering ervan te garan­deren.

ln elk geval moet een eenvoudig handgeschreven testament; om rechtsgeldig te zijn, op zijn minst volledig met uw eigen hand geschreven zijn (geen getypte tekst), gedateerd en ondertekend zijn en eveneens zeer duidelijk uw laatste wils­beschikkingen bevatten inzake de overdracht van uw bezittin­gen na uw overlijden (in de praktijk is het meer dan aangewezen om uw nota ris te raadplegen, temeer daar dit in het algemeen weinig kost).

Indien u geen nota ris kent kan Help Animals u de naam bezorgen van verschillende notarissen die competent zijn en bovendien de zaak van de dierenbescherming in hun hart dra­gen.

Giften en nalatenschappen zijn absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan van Help Animals, want deze laten ons toe over de nodige financiële middelen te beschikken om onze dagelijkse en onvermoeibare strijd in het voordeel van de dieren verder te zetten.

Voor alle andere meer precieze informatie over het onderwerp van erfenissen en legaten, aarzel dan niet om ons uw vragen per e-mail te stellen, op het volgende adres :  successies@helpanimals.be

Stéphanie DEVIS – Voorzitter

_________________________________________________________      

Op verzoek van een aantal personen stellen wij u een model holografisch testament ter beschikking (volledig met de hand in te vullen), dat aan ons wordt voorgelegd voor registratie. In de hoop u te helpen in uw wens om de dieren te helpen na uw dood, blijven wij tot uw beschikking staan.

De Raad van Bestuur

——————————————————————————————————————————————————– 

Dit is mijn testament.

 

Ik ondergetekende M…………………………………………………………………………………………………………..

Geboren te   ……………………………………………………….   Op  ……………………………………………………..

Gedomicilieerd te……………………………………………………………………………………………………………….

Gezond van lichaam en van geest en in het volle bezit van al mijn verstand benoem ik als enige erfgenaam van al mijn bezittingen, roerend en onroerend goed de VZW HELP ANIMALS Bollinckx straat 203 te 1070 Anderlecht (BRUSSEL)

Gedaan in ………………………………………………………………  en volledig met mijn hand geschreven

de……………… (Handtekening)…………………………………..

Testament overhandigd (ter registratie)

aan Meester………………………………….

Notaris te……………………………………..

Afschrift aan de V.Z.W. HELP ANIMALS